Language Assistance Services

St. Paul’s Pace provides free language assistance services to people whose primary language is not English, such as qualified interpreters and information written in other languages. Call 619-677-3800 (TTY: 1-800-735-2922) for more information or assistance.

St. Paul's PACE Language Assistance Services

Español (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 619-677-3800 (TTY: 1-800-735-2922).

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 619-677-3800(TTY:1-800-735-2922)。

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 619-677-3800 (TTY: 1-800-735-2922).

한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 619-677-3800 (TTY: 1-800-735-2922)번으로 전화해 주십시오.

Tagalog (Tagalog)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 619-677-3800 (TTY: 1-800-735-2922).

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 619-677-3800 (телетайп: 1-800-735-2922).

عَرَبِيّ (Arabic)

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1 619-677-3800
(رقم هاتف الصم والبكم: 1-800-735-2922).

मानक हिन्दी (Hindi)

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 619-677-3800 (TTY: 1-800-735-2922) पर कॉल करें।

Hmoob (Hmong)

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 619-677-3800 (TTY: 1-800-735-2922).

ไทย (Thai)

เรียน: ถา้ คุณพดู ภาษาไทยคุณสามารถใชบ้ ริการช่วยเหลือทางภาษาไดฟ้ รี โทร 619-677-3800 (TTY: 1-800-735-2922).

日本語 (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。619-677-3800(TTY: 1-800-735-2922)まで、お電話にてご連絡ください。

فارسی (Persian/Farsi)

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با -xxx-xxx-xxxx 619-677-3800 [TTY: 1-800-735-2922] تماس بگیرید.

հայերեն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 619-677-3800 [TTY: 1-800-735-2922]

پنجابی (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 619-677-3800 [TTY: 1-800-735-2922] ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ាសាខ្មែរ (Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 619-677-3800 [TTY: 1-800-735-2922]។

Last updated on May 16th, 2024 at 6:33 am - St. Paul’s PACE website H5629 2102 - Approved on 3/23/2021

Poker Card

Name

Position/Title

St. Paul's PACE